Previous Entry Share Next Entry
Орфографiчний словник прислiвники через дефіс
malcevegv
На данный момент в нашей базе:
Рефераты:
Курсовые работы:
Доклады:
Шпаргалки:
Дипломные работы:
Учебные пособия:
Статьи:
Контрольные работы:
Книги:
Практические работы:
Аттестационные работы:
Тесты:
Лекции:
Творческие работы:
Научные работы:
Отчеты по практике:
Авторефераты:
Презентации:
Биографии:
Монографии:
Методички:
Курсы лекций:
Лабораторные работы:
Задачи:
Бизнес Планы:
Диссертации:
Разработки уроков:
Конспекты уроков:
Магистерские работы:
Конспекты произведений:
Анализы учебных пособий:
Краткие изложения:
Материалы конференций:
Сочинения:
Эссе:
Анализы книг:
Топики:
Тезисы:
Истории болезней:

Всего работ: 71451 Реферат

Індійська група. Найпоширеніші мови групи гінді урду бенгалі панджабі лахнда сінді раджастхані гуджараті маратхі сингальська непалі біхарі орія кашмірі циганська. Гінді орфографічний словник державна мова Індії. Урду державна мова Пакистану. Новоіндійські орфографiчний словник прислiвники через дефіс мо Урду бенгалі панджабі пенджабі орфографiчний словник прислiвники через дефіс Лахнда Сіндхі Раджастхані Гуджараті Маратхі Ленді рады Мова гінді поділяється на західну і східну. Вважається що західний гінді виник від шаурасені апабхранша а східний від ардхамагадхі апабхранша. Під терміном мова гінді мається на увазі група діалектів західного і східного гінді

  1 2 3 4 5 6
</p>

Приклади:

 • читати вголос;
 • перебувати поблизу; піднявшись угору; приїхати здалеку;
 • працювати щодня; здавна помічати; пам'ятати довіки;
 • закричати спросоння; накричати згарячу;
 • зробити наперекір;
 • багато наслухавшись; поділити надвоє; надзвичайно вразливий.

Окрему групу становлять прислівники, що виражають стан людини або природи (Тихо навкруги. У кімнаті тепло. Мені соромно), сприймання навколишнього (Видно наближення зими), ставлення прислівник до висловлюваного (Не можна перешкоджати; Потрібно зосередитись). Такі прислівники в реченні виступають головним чином присудком односкладного речення або його частиною у поєднанні з неозначеною формою дієслова.

 

Ступені порівняння мають тільки прислівники, утворені від якісних прикметників за допомогою суфіксів -о, -е (гарний — гарно, добрий добре).

Ступенів порівняння є два — вищий і найвищий. Як і в прикметниках, форми ступенів порівняння прислівників вказують на більшу міру вияву названої ознаки. Порівняйте: розповісти докладно розповісти докладніше розповісти найдокладніше. Кожен зі ступенів порівняння має дві форми — просту і складену.

Проста форма вищого ступеня утворюється прислівники за допомогою суфіксів -ш-, -іш- та кінцевого прислівникового суфікса -е: веселіше, молодше.

Примітка
Якщо у прислівнику є суфікси -к-, -ок-, то під час творення форми вищого ступеня вони випадають і вживається суфікс -ш-: швидко –> швидше; глибоко глибше.

Під час утворення прислівників вищого ступеня орфографiчний словник прислiвники через дефіс за допомогою суфікса -ш- відбуваються ті самі звукові зміни, що й у прикметниках: дорого дорожче, близько ближче, високо вище.

Деякі прислівники вищого ступеня орфографiчний словник прислiвники через дефіс мають інші, ніж звичайні прислівники, корені:
погано — гірше,
добре краще,
багато більше,
мало менше.

Значення вищої міри ознаки контакты може посилюватись додаванням слів ще, трохи, значно, куди: ще сильніше, куди швидше.

Проста форма найвищого ступеня утворюється від форми вищого ступеня орфографiчний словник прислiвники через дефіс за допомогою префікса най-: сильнішенайсильніше, легше найлегше.

Для підсилення можуть вживатися префікси як- і що-: якнайточніше, щонайкраще.

Складена форма ступенів порівняння прислівників утворюється додаванням до звичайного прислівника:

 • для вищого ступеня — слова більш, значення якого подібне до значення суфіксів -ш-, -іш- у простій формі (більш популярно, більш повно);
 • для найвищого ступеня — слова найбільш, значення якого тотожне значенням суфіксів -ш- або -іш- та префікса най- у простій формі (найбільш глибоко, найбільш зручно).

Завдяки такій близькості значень прості та складені форми ступенів порівняння прислівників є граматичними синонімами. Порівняйте:Найгрізніше мовчить гроза (Симоненко). — Найбільш грізно мовчить гроза.

Проте вживаються вони неоднаково: прості форми — загальновживані, складені — вживаються переважно прислівник в офіційно-діловому та науковому стилях: У стислому переказі зміст передається більш коротко, ніж у докладному. Найбільш повно правила орфографії викладено в "Українському правописі".

Примітка
Складені форми ступенів порівняння можуть вказувати анжела і на міру ознаки, меншу від звичайної. Тоді вживаються слова менш і найменш:Менш гостро відбувалося обговорення другого питання (Із газети). Найменш знакомства для секса докладно описано службові орфографiчний словник прислiвники через дефіс частини мови (Із рецензії).

 

Прислівники можуть утворюватись:

 • від інших прислівників: довго –> задовго; скільки –> ніскільки; коли –> коли-небудь; точно –> точнісінько;
 • від прикметників: сумний –> сумно; український –> по-українськи; близький –> зблизька;
 • від іменників: верх –> зверху; вік –> довіку; пора (ім.) –> пора (присл.): Нам пора для України жить (Франко);
 • від числівників: три –> тричі; чотири –> учотирьох; двоє –> надвоє;
 • від займенників: інший  –> по-іншому; свій –> по-своєму;
 • від сполучень слів: права рука –> праворуч; обома руками –>обіруч; угору лицем –> горілиць; проходячи мимо> мимохідь; попід тином –> попідтинню.

 

Способи творення орфографiчний словник прислiвники через дефіс прислівників різні.

 1. Префіксальний: коли –> будь-коли; гарно –> прегарно; достатньо –> недостатньо.
 2. Суфіксальний: вірно –> вірненько; три –> тричі.
 3. Префіксально-суфіксальний: низ –> знизу;наш –> по-нашому;лівий –> зліва.
 4. Перехід з інших частин мови: жаль (ім.) –> жаль.(присл.); шкода (ім.) –> шкода (присл.).
 5. Складання слів однакових государственного або протилежних за значенням: ледве-ледве; тишком-нишком; більш-менш.
 6. Злиття основ слів: босі ноги –> босоніж; пан і брат –> запанібрата; не сам хотів –> несамохіть; ходити мимо –> мимохідь.

Походження деяких прислівників важко пояснити (наприклад, заздалегідь).

 

Н І нн у прислівниках

У прислівниках пишеться стільки н, скільки їх було у прикметниках та дієприкметниках, від яких їх утворено: сумний сумно; однотонний однотонної буденний — буденно; схвильований схвильовано, несказанний — несказанно.

Дві букви н пишеться також у прислівниках зрання, спросоння, попідтинню, попідвіконню,

Не і ні з прислівниками

Не з прислівниками пишеться разом, якщо:

 1. слово без не не вживається:  нестямно, незворушно, незабаром, ненароком;
 2. слово з не утворює єдине поняття, що може бути виражене іншим словом: недалеко (близько), неголосно (тихо).

Не з прислівниками пишеться окремо, якщо:

 1. прислівник у реченні виступає присудком:Не треба забувати уроків орфографiчний словник прислiвники через дефіс історії;Було вже не рано:
 2. у реченні є протиставлення: Це відбувалось не давно, а кілька днів тому.

Ні в прислівниках пишеться разом: ніскільки, ніколи, ніяк.

Окремо ні пишеться у складі фразеологізмів: ні тепло ні холодно, ні сюди ні туди.

Дефіс у прислівниках

 1. Дефіс у прислівниках пишеться:
  після префікса по- у прислівниках із суфіксами -е, -ому, -й: по-перше, по-нашому, по-турецьки;
 2. після префіксів будь-, казна-, хтозна-: будь-коли, казна-де, хтозна-скільки;
 3. перед суфіксами -небудь, -таки, -то: хто-небудь, десь-таки, якось-то;
 4. у випадках складання однакових або близьких чи протилежних за змістом слів: ледь-ледь, пліч-о-пліч, коли-не-коли, часто-густо, більш-менш.

Написання прислівників разом і окремо

Разом пишуться прислівники:

 1.  з префіксами прийменникового походження без суфіксів (зараз, убік);
 2.  що мають суфікси -о (начисто), -е (уперше, востаннє), -й (безвісти), -ки (наприсідки), -у (знизу, попросту, скраю), -а (неспроста, спросоння), -і (нарівні);
 3. утворені складанням основ або злиттям слів (голіруч, водночас, сьогодні, чимдуж).

Окремо пишуться:

 1. так звані прислівникові сполучення, які формально є сполученнями іменників із прийменниками, але за значенням і за роллю в реченні виступають як єдине ціле: Цвірінькають (як?) без угаву горобці. День учора був (у якій мірі?) на диво теплий.
  Діти (наскільки?) до смерті перелякалися.
  Характерною ознакою таких сполучень здебільшого є втрата іменником орфографiчний словник прислiвники через дефіс окремого лексичного орфографiчний словник прислiвники через дефіс значення: ні про диво, ні про смерть як іменники, до яких можна поставити питання хто? що? (у цьому випадку у відмінкових формах на що? до чого?) тут не йдеться;
 2. прийменникові сполучення з повторенням слова в тій самій або іншій відмінковій формі(день у день, крок за кроком, час від часу тощо), а також фразеологізм світ за очі.

Написання таких сполучень необхідно запам'ятовувати, за потреби — звертатися до орфографічного словника.

 

Й та І в кінці прислівників

Літери и та і в кінці прислівників пишуться відповідно до правильної вимови: и — після букв, що позначають тверді приголосні (щовесни, догори), і — після букв, що позначають м'які і пом'якшені приголосні звуки (навесні, вгорі).

Завжди пишемо — и:

 1. після букв г, к, х (навкруги, навшпиньки, верхи);
 2. у кінці прислівників із префіксом по-: по-лисячи, по-російськи.

 

Необхідно розрізняти прислівники з префіксами та спільнокореневі з ними іменники, прикметники, числівники, займенники, що стоять після прийменника. Порівняйте:
Усі звели орфографiчний словник прислiвники через дефіс погляд (куди?) догори. Туристи підійшли (до чого?) до гори Говерли.
Гості добре говорили (як?) по-нашому По(чийому?) нашому парку прокладено біговудоріжку.
Ми зустрічалися торік (як?) востаннє. Сонце ще заглядало в (яке?) останнє вікно.
На прогулянку друзі вирушили (як?) утрьох. —Шкільний музей розміщено у (скількох?) трьох кімнатах.

Зверніть увагу!
У тих випадках, коли маємо прийменник з іменником, між ними можна вставити залежне від іменника слово — означення (підійшли до самої гори); коли ж після прийменника стоїть прикметник, числівник чи займенник, а після них — іменник, слова між прийменником та іменником можна вилучити (по парку, у вікно, у кімнатах). У реченнях із прислівниками прислівники внести такі зміни неможливо.

 

 1. Речення з прислівником.
 2. Аналізований прислівник.
 3. Розряд за значенням.
 4. Ступінь порівняння (якщо є).
 5. Синтаксична роль.
 6. Особливості вимови і написання.


?

Log in